شما اینجا هستید   |

تعاریف

Attitude نگرش:

نگرش عبارت است از ارزیابی یا برآوردی که به صورت مطلوب یا نامطلوب درباره ی شی، فرد، شغل، ایمنی یا هر رویدادی صورت می پذیرد.

Reality واقعیت:

نگرش با واقعیت تفاوت دارد. نگرش عبارت است از یک حکم ارزشی، ولی واقعیت عبارت است از بیان حالت موجود در طبیعت. تفاوتهای این دو در آینده بررسی میشود.

Affection احساس:

نگرش بازتابی از شیوه احساس فرد نسبت به یک موضوع است، هنگامی که من میگویم کارم را دوست دارم، در واقع احساس و نگرش خود را درباره ی کار ابراز میکنم و در کار مورد علاقه ام رفتارهایی از خود بروز میدهم.

Behavior رفتار:

نگرش ها در رفتار کارکنان اثر میگذارد. برای مثال شخصی که از کار خود راضی است: پربازده بوده، کمتر غیبت میکند و میزان جابجایی او در مقایسه با کارمند ناراضی کمتر است.

در الگوهای رفتاری حوادث، انسان و رفتارهای ناامن به عنوان مهمترین علت حادثه در نظر گرفته می شود.

هانریش نشان دادکه ۸۸ درصد حوادث به علت اعمال و رفتارهای نا ایمن افراد است که این موضوع با نگرش، طرزتلقی و چشم انداز کارگران به ایمنی بی ارتباط نیست

به اشتراک بگذارید : | | |