شما اینجا هستید   |

مقدمه
همه ساله در جهان ده ها میلیون کارگر قر بانی حوادثی می شوند که منجر به کشته شدن و یا از کار افتادگی تعداد کثیری از آنها می شود طبق آمار منتشر شده در کشورهای پیشرفته صنعتی سالانه از هر ده نفر کارگر یکی دچار سانحه شده ودر نتیجه اینگونه سوانح پنج درصد روزهای کار ملی به هدر می رود . از اینرو حوادث ناشی از کار از سویی سبب ناراحتی فرد‎ ، كارگروه یا افراد خانواده اش شده و
از سوی دیگر سبب ازبین رفتن سرمایه و تزلزل بنیان اقتصادی جامعه می گردد لذا اینگونه حوادث از دیدگاه های زیر دارای اهمیت شایان توجهی می باشند .
۱- از نظر انسا نی
۲- از نظر اجتما عی
۳- ازنظر اقتصادی
در محیط های صنعتی باوجود ماشین آلات وابزار فراوان غا لبا”کارگران درمعرض خطرات گوناگون قرار دارند . با پیشرفت فن آوری و افزایش کاربرد ماشین در تولید نیز مخاطرات و احتما ل بروز حوادث در اینگونه محیط ها فزونی می گیرد . ایمنی صنعتی علمی است که در پیشگیری از بروز حوادث در محیط کار به یاری انسان می شتابد و همواره در راستای حفاظت و حراست از نیروی کار و سر مایه گام بر می دارد .
اصولا”ایمنی صنعتی رشته گسترده ایست که به مجموعه تدابیر ، اصول و مقرراتی گفته می شود که با بکار گرفتن آنها می توان نیروی انسانی و سرمایه رادر برابر خطرات گونا گون در محیط های صنعتی بگونه ای موثر و کارا نگهداری کرد .
لازمه كار و تلاش برخورداری از سلامت جسم و جان می باشد و برخورداری از سلامت جسم و جان به جزء از طریق توجه و رعایت اصول و مقررات ایمنی در محیط كار ، منزل ، جاده ها و…….. حاصل نخواهد شد .
اندیشیدن به سرنوشتی كه پس از بروز حادثه های منجر به فوت و ناتوان كننده گریبانگیر خانواده خواهد شد نباید حتی یك لحظه ما را از رعایت و احترام به این قوانین و مقررات غافل نماید . كسانی كه برای تامین خانواده خود وارد صنعت در مناطق بد آب و هوا و شرایط سخت شده اند قطعاً افراد شریف و بزرگواری هستند كه این شرایط سخت را برای داشتن زندگی شرافتمندانه ای پذیرفته اند. ……… در نتیجه بی توجه بودن به سرنوشت خانواده بعد از خود اصلا معقول نیست .

مفاهیم و اهداف ایمنی
محافظت کا رکنان شرکت از حوادث و بیماریهای ناشی از کار و همچنین حفظ تاسیسات از آتش سوزی و انفجار و خطرات احتمالی و تعمیم ایمنی بمنظور استفاده صحیح و بی خطر از نیروی انسانی ،دستگا ه ها و تاسیسات می باشد .
Anomaly (اعمال و یا شرایط نا ایمن )
شرایط غیر عادی یا اعمال نا ایمنی که در صورت مرتفع نشد ن می تواند تبدیل به حادثه شود .

Near miss (شبه حادثه )
رخدادی که در اثر شرا یط غیر عادی یا اعمال نا ایمن به وقوع پیوسته ولی منجر به تلفات جانی یا خسارات مالی نشده است .

Accident (حادثه)
واقعه ای است برنامه ریزی نشده در خلال زنجیره ای از فعالیت های برنامه ریزی شده یا به تعبیری دیگر حادثه‏ رخدادی است که وقوع آن باعث خسارت به اموال ، آسیب به محیط زیست و یا تلفات و جراحات انسانی گردیده است .

حوادث در صنا یع
حوادث را می توان از لحا ظ شدت به چهار دسته تقسیم کرد :
۱ – نقص فنی ((FAILURE
۲ – حادثه جزیی (INCIDENT)
۳ – حادثه ((ACCIDENT
۴ – فاجعه ( DISASTER)
حوادث متداول در صنعت نفت و گاز
حوادث متداول در صنعت نفت و گاز عبارتند از : آتش سوزی – انفجار- گاز زدگی – مسمو میت – برق گرفتگی – خطر ماشین آلات – سقو ط از ارتفاع سقو ط اشیاء – تر کیدن ظروف تحت فشار – خطر مواد شیمیا یی – تصادفات موتوری – تشعشعات رادیو اکتیو و ……

روشهای كنترل و مبارزه با حوادث
الف) انجام تمهیدات لازم جهت پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی
ب) انجام تمهیدات لازم جهت جلو گیری از تکرار حوادث به وقوع پیوسته
جهت انجام هر دو مورد فوق به تناسب موضوع باید از موارد ذیل كمك گرفت :
۱- تدابیر فنی و مهندسی
۲- آموزش های عمومی و تخصصی ایمنی
۳- ایجاد شرایط ایمن محیط كار و رعایت مقررات ایمنی
۴- اعمال نظارت دقیق و مستمر واحد ایمنی بر فعالیتها و امورات جاری شركت
۵- استفاده از لوازم و تجهیزات استحفاظی ایمنی و پرهیز از انجام اعمال نا ایمن
چنانچه پنج شرط فوق برقرار شود بسیاری از حوادث قابل پیشگیری خواهد بود .
اعمال نا ایمن و شرایط ناایمن از جمله عوامل اصلی بروز حوادث می باشند . شرایط ناایمن از نامناسب بودن وضعیت و یا سیستم کاری ناشی می شوند ، در حالی که اعمال ناایمن اشكالات و سهل انگاریهای فردی هستند که سلامت و ایمنی افراد را به خطر می اندازند .
الف – اعمال ناایمن
اعمال ناایمن و سهل انگاری های فردی از تلفیق موارد زیر بدست می آیند :
• رفتارهای نا مناسب
• عدم آگاهی کافی
• عدم مهارت کافی
• عدم نظارت کافی
• عدم توانایی در انجام کار

در زیر نمونه هایی از اعمال نا ایمن آورده شده است:
عدم رعایت دستورالعمل های تعیین شده ( مانند دستورالعمل کار در ارتفاع )
عدم پیروی از موازین قانونی ( مانند سیگار کشیدن )
عدم ایجاد حفاظت لازم (مانند معیوب بودن گارد اطراف platform)
عدم اعلام خطر و یا هشدار
عدم استفاده از وسایل استحفاظی فردی
بی احتیاطی و سهل انگاری (مانند رانندگی با سرعت غیر مجاز )
حمل نادرست بار (مانند حمل بار بر روی کفی بدون مهار )
چرخاندن و بازی كردن با ابزار دستی
پوشیدن لباسهای گشاد در هنگام كار با ماشین ها و قطعات چرخان
ایستادن و نشستن روی بار
استفاده از ابزار ناقص
دویدن و شوخی كردن در هنگام كار
حمل بشكه های محتوی مواد شیمیایی بصورت غلطان
استفاده از ابزار ناقص و معیوب
سوارشدن بر وسایل نقلیه كه صندلی برای نشستن ندارند مانند عقب وانت ، روی گلگیر تراكتور ، كناره های جرثقیل
و …

ب – شرایط ناایمن
شرایط ناایمن در جنبه های مختلف محیط کار ظاهر می گردند . برای مثال برخی از آنها عبارتند از :

شرایط محیطی (میزان نور ، ارتعاش ، گرد و غبار ، دود و… )
عدم دسترسی مناسب افراد به راه های خروجی در مواقع حریق
بکار بردن روش های نامناسب در ارائه اطلاعات ، تعلیم و آموزش افراد و همچنین در سرپرستی آنها
ضبط و ربط ضعیف
داربست بدون حفاظ
لغزنده بودن محیط كار
تهویه نامناسب
نگهداری نامناسب مواد (مانند نگهداری سیلندر های گاز در زیر نور مستقیم آفتاب )
ناقص بودن دستگاهها و ماشین آلات (مانند عدم وجود حفاظ مناسب اطراف دستگاههای گردشی مثل پمپ ها )
عدم وجود نرده ایمنی در مكانهایی كه احتمال سقوط افراد یا اشیاء وجود دارد.
ابزار ناقص و معیوب
عدم تناسب جرثقیل با بار
و …

به اشتراک بگذارید : | | |