شما اینجا هستید   |

کالاهای خطرناک مواد و اقلامی هستند که برای انسانها و تاسیسات خطر بالقوه دارند و مطابق ضوابط اداره حمل ونقل آمریکا[۱]در ۹ کلاس طبقه بندی شده اند.

DOT   سازمانی آمریکایی است برای حمل و نقل، انبارداری و نگهداری مواد خطرناک.

تقسیم بندی های این سازمان بسیار گسترده است بطوری که این سازمان حدود ۳۰۰۰ ماده را شناسایی و طبقه بندی کرده و آنها را مشمول قانون حمل و نقل مواد خطرناک[۲] کرده  و نقش تنظیم و برچسب گذاری و حمل و نقل مواد خطرناک را به انجام رسانیده است.

این سازمان زیر مجموعه وزارت راه و ترابری کشور ایالات متحده آمریکاست.

این سازمان برآورد نموده است که در سال ۲۰۰۸ در آمریکا به استثنای محموله های خط لوله و تانکرهای اقیانوس پیما، روزانه ۸۱۷۰۰۰ محموله خطرناک به وزن پنج ممیز چهار میلیون تن حمل و نقل شده و این یعنی سالانه۳۰۰ میلیون تن محموله خطرناک با وزن دو میلیارد تن.

مواد خطرناک بحث شده، هجده درصد کل محموله های جابجایی بوده و بیشترین میزان حمل و نقل مواد خطرناک در سامانه ها، مواد نفتی و مشتقات آنهاست.

توجه: بر اساس قوانین، حمل و نقل مواد خطرناک از طریق هوایی ممنوع است.

توجه: این سازمان، دستورالعملها و مقررات را در خصوص مقاصد تجاری و مبادلات بین الملی تهیه می کند.

طبقه بندی ۹ گانه:

طبقه ۱  ) مواد منفجره كه شامل شش طبقه فرعی است

هر ترکیب شیمیایی یا مخلوط یا وسیله ای که هدف اولیه یا عمومی آن عمل کردن از طریق انفجار با آزاد سازی ناگهانی گاز و انرژی است، ماده منفجره نام دارد.

موادی که برای انجار ساخته می شوند، حتی وسایل یا ابزار مثل چاشنی در دسته مواد منفجره قرار دارند.

طبقه ۲ ) گازها :

۲-۱ ) گازهای آتشزا (در مقادیر بیشتر از ۳۰۰۰ لیتر در یك وسیله نقلیه مخزنی جاده ای ، یك واگن مخزنی ریلی یا مخزن سیار) .

۲-۲ ) گازهای غیر آتشزا و غیرسمی.

۲-۳ ) گازهای سمی.

طبقه ۳ )  مایعات آتشزا (مایعات آتش زا در گروه های بسته بندی یك و دو در مقادیر بیشتر از ۳۰۰۰ لیتر در یك وسیله مخزن دار جاده ای ، یك واگن مخزن دار ریلی یا یك مخزن سیار) .

طبقه ۴ ) جامدات آتشزا:

۴-۱ ) عناصر با عكس العمل خودبخود و عناصر با عكس العمل خنثی

۴-۲ ) عناصر قادر به احتراق ناگهانی.

۴-۳ ) عناصری كه با تماس با آب تولید گازهای آتشزا میكنند.

طبقه ۵ )

۵-۱ ) عناصر اكسید كننده (مایعات اكسید كننده گروه بسته بندی یك در مقادیر بیشتر ا ز ۳۰۰۰ لیتر در یك وسیله مخزنی جاده ای، یك واگن مخزنی ریلی یا مخزن سیار).

۵-۲ ) پراكسیدهای آلی

طبقه  ۶ ) عناصر سمی و عفونت زا

دسته آ: بسیار خطرناک که مقدار کمی از آن در آب یا هوا خطرناک خواهد بود. مثل آرسنیک و دی اکسید نیتروژن.

دسته بی: خفیف تر از آ

طبقه ۷ ) مواد رادیو اكتیو: در ادامه بررسی میشوند

طبقه ۸ ) عناصر خورنده

طبقه ۹ ) كالاها و مواد خطرناك متفرقه

در صورتی که ماده خطرناک تابع سازمان( دی ا تی) باشد، باید این موارد در نظر گرفته شود:

۱- اگر بیش از یک ماده خطرناک حمل شود، باید جداگانه بسته بندی شده و طبق کلاس مواد خطرناک جداسازی شود.

۲-  مواد خطرناک را در فضاهایی که اشخاص در وسایل نقلیه مستقر می شوند، قرار ندهیم. علاوه بر آن ماده شیمیایی را در محلی که در وسیله نگهداری شده، رها نسازیم.

۳- موادی که تحت سرمای شدید نگهداری شده اند باید بوسیله تخلیه گاز مجهز باشند و مطمئن شویم که گازهای حاصله، امکان نفوذ به محفظه افراد را نداشته باشند.

۴-  ماده باید یک کد داشته باشد که اشاره به کد یا عددی در سازمان باشد.

نظام طبقه بندی نه گانه و نصب برچسب ها و پلاکاردها در اکثر کشورها نافذ است و به مردم کمک می کندکه به سرعت، کالاهای خطرناک، خواص آنها و خطرات آنها را شناسایی کنند.

Segregation

کنار هم چیدن نه طبقه
چیدن مواد از طبقات مختلف جهت حمل و نقل را جهت کالاهای سازگار و ناسازگار تحت مقررات خاصی انجام می دهند.
مواد شیمیایی چه در هنگام انبار کردن و چه در انتقال باید طبق این ضابطه عمل شوند، تا مطمئن شویم در صورت ریزش و نشتی با هم ترکیب نشوند:

NA
در این مورد جداسازی شامل دو کلاس نیست و دو ماده می توانند در یک جا قرار داده بشوند، بدون اینکه خطری متصور بشود.

SG
در این مورد دو کلاس باید از هم جداسازی شوند و حداقل سه متر فاصله بین آنها موجود باشد.

FS
دو طبقه مربوطه باید جداگانه حمل و نقل شوند.

PR
در این حالت دو کلاس از مواد خطرناک نباید در یک محفظه یا اتاق قرار گیرند، بلکه در دو اتاق چسبیده به هم ، هم نباشند. بنابراین در دو اتاق مجزا و با حداقل ۱۰ متر فاصله قرار گیرند.

مثال:

خورنده / مایعات اشتعالزا / منفجره

به اشتراک بگذارید : | | |