شما اینجا هستید   |

استراتژی های دهگانه در پیشگیری از حادثه

یكی از مدلهای حادثه تحت عنوان مدل انرژی كه توسط GIBSON ارائه و بوسیله Haddonگستزش یافته است پیشگیری از حادثه را در اجرای استراتژی ها دهگانه میداند.

این اصول دهگانه با توجه به سه عنصر خطر، حفاظ و عنصر آسیب پذیر دسته بندی میشوند كه همراه با مثالی از اتومبیل هنگام رانندگی تفهیم میشوند.

 استراتژی های مرتبط با خطر:

۱)     از ایجاد انرژی جلوگیری شود. م: از رانندگی با اتومبیل اجتناب شود.
۲)     كیفیت انرژی تعدیل و اصلاح شود.
۳)     كمیت انرژی تعدیل و اصلاح شود. م: محدودیت سرعت رعایت شود.
۴)     از رهایی كنترل نشده انرژی جلوگیری شود. م: شن پاشی و نمك پاشی جاده ها
۵)     نرخ و نحوه توزیع انرژی آزاد شده را تعدیل كنید. م: استفاده از كمربند ایمنی و كیسه هوا

استراتژی های مرتبط با حفاظ: 

۶)     جداسازی مكانی و زمانی منبع انژی و عنصر آسیب پذیر. م: استفاده از چراغهای راهنمایی و رانندگی

۷)     حفاظ گذاری فیزیكی و جداسازی از طریق موانع.

استراتژی های مرتبط با عنصر آسیب پذیر:

۸)     افزایش مقاومت عنصر آسیب پذیر در برابر صدمات ناشی از جریان انرژی. م: كلاه ایمنی
۹)    محدود كردن و مقابله با تلفات، جراحات و آسیب ها. م:كمكهای اولیه
۱۰)   تعمیر و توانبخشی عنصر یا فرد آسیب دیده

منبع: تجهیزات حفاظت فردی، دكتر ایرج محمد فام

به اشتراک بگذارید : | | |