شما اینجا هستید   |

    : شرایط عضویت

شرایط عضویت


طبق ماده ۵ اساسنامه انجمن شرایط عضویت :

کلیه اشخاص حقیقی (کارفرمایان ) و اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر میتوانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:

  • ۱-تابعیت ایران.
  • ۲-شاغل در حرفه یا صنعت خدمات ایمنی و آتشنشانی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل سابقه کار و مهارت فنی و گذراندن کلاسهای آموزشی مربوط.
  • ۳-قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی.
  • ۴-پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب.
  • تبصره ۱ – کلیه واجدان شرایط میتوانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچکس را نمیتوان به عضویت در انجمن ، مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.
  • تبصره ۲ – چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان ، تقاضای عضویت آنان از سوی هیات مدیره پذیرفته نگردد ؛ متقاضی میتواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید . تصمیمات مجمع عمومی در این ززمینه قطعی است.
  • تبصره ۳ – در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست بدهد ؛ از عضویت در انجمن مستعفی شناخته میشود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.
به اشتراک بگذارید : | | |